32Giacciaio3

slides/32Giacciaio3.jpg  32Giacciaio3

Description: 2008.02.22
EXIF/IPTC: